Oppfølgingstiltak


Formål

Oppfølging skal gi arbeidstaker bistand med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid. Oppfølging kan også gis i forbindelse med overgang fra skolegang eller soning i institusjon til arbeid eller til andre arbeidsmarkedstiltak.


Innhold:

Oppfølging inneholder kartlegging, veiledning og råd til både tiltaksdeltaker, arbeidsgiver og andre tiltaksarrangører, oppfølging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, samt tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon.
I tillegg til arbeidspraksis inneholder Oppfølging hjelp til å søke arbeid, herunder jobbklubb. Aksis gir individuell veiledening til alle arbeidstakere.


Hvem er tiltaket for?

Oppfølging kan tilbys personer som har behov for en mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby.


Varighet

Varigheten av oppfølgingen skal tilpasses arbeidstakers individuelle behov.
Oppfølging kan ha en varighet på inntil seks måneder. Tiltaket kan forlenges med ytterligere seks måneder. For personer med nedsatt arbeidsevne kan tiltaket forlenges slik at samlet varighet kan være inntil tre år. Om tiltaket brukes ved overgang fra skole eller soning i institusjon kan varigheten forlenges med ytterligere seks måneder utover den maksimale varigheten på tre år.