Brukermedvirkning

Alle fast ansatte har tilbud om årlig medarbeidersamtale, VTA-ansatte har tillitsvalgt, alle ansatte/tiltaksdeltakere kan snakke med en (eller flere) leder(e) ved behov, og lederne ved bedriften skal bistå den ansatte/tiltaksdeltakeren med det den enkelte har behov for, bl.a. ved å formidle kontakt/hjelp til andre instanser. Vekst Nordkapp AS deltar i alle ansvarsgrupper der dette er etablert, noe som også gir foresatte og/eller andre samarbeidsparter muligheten til å påvirke bedriftens arbeid. I tillegg har bedriftens ledere god dialog med ansattes hjelpeverger, støttekontakter, miljøarbeidere o.a.

Det avholdes faste månedlige personalmøter der alle ledere, VTA-ansatte og APS-deltakere deltar. Alle kan ta opp tema de selv ønsker. Dette gjøres enten ved selv å notere tema på sakslista, eller ved å få hjelp av en leder til å notere temaet.

Arbeidstakerne kan også påvirke egen arbeidshverdag ved å gi tilbakemelding til lederne om hvilke arbeidsoppgaver de liker/ikke liker, og hvordan oppgavene kan løses.

Bedriftens ledere møtes hver dag til planlegging og evaluering av dagene. Her deles dagens hendelser med andre ledere, og løsninger på eventuelle problemer diskuteres.