ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet (APS)

Beskrivelse av ordningen
ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet (APS) er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for å utprøve din arbeidsevne i en arbeidsmarkedsbedrift. Målet med tiltaket er å styrke dine muligheter til å komme i arbeid eller utdanning, eller beholde ditt nåværende arbeid.

Du vil få anledning til å prøve ut flere ulike arbeidsformer tilpasset din kompetanse og dine utfordringer. I arbeidssituasjoner vil du få oppfølging etter behov fra en veileder.

Hvem kan få?
Når du deltar i APS, får du tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging med mål om å skaffe eller beholde arbeid. APS kan bare tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt, med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging.

Varighet
Du kan delta på tiltaket i inntil 10 måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere 10 måneder. Når du er deltaker i APS, er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Hva kan du få?
Du vil få avklart din arbeidsevne og dine interesser ved å utprøve ulike arbeidsoppgaver og arbeidsområder i skjermede virksomheter. Din sak vil bli evaluert hver måned i NAVnett, et samarbeidsorgan med representanter fra NAV, Nordkapp kommunes rehabiliteringstjeneste og Vekst Nordkapp AS.

Hvordan få plass i APS?
Det er NAV som avgjør hvem som får plass i APS. Det betyr at du må ta kontakt med din saksbehandler hos NAV og søke om plass i APS ved Vekst Nordkapp AS, alternativt kan du kontakte APS-ansvarlig ved Vekst Nordkapp AS